Logo společnosti

Transformace procesů pro úspěšné podnikání

Školení Projekt zavedení procesního řízení ve firmě

Naše školení, trvající 5-10 dní, poskytne účastníkům základní a pokročilé znalosti procesního řízení. Získají pochopení jeho přínosů, rozdílů mezi stávajícím a procesním řízením, a porozumění klíčovým podnikovým procesům. Naučí se systematicky mapovat procesy a využívat efektivní pomůcky pro tvorbu a popis procesů.

Kurz je určen: Vedoucím pracovníkům, manažerům - vlastníkům procesů. Dále zaměstnancům, kteří se podílejí na zavádění procesního řízení v organizaci a chtějí získat základní znalosti nezbytné pro popis, udržování a neustálé zlepšování procesů. Tím zefektivnit své působení v praxi, v souladu s požadavky novelizované normy ISO 9001.

Délka školení: 5. až 10. dní

Obsah: 

Úvod do procesního řízení

 • Proč zavádět procesní řízení v organizaci.
 • Hlavní, klíčové a podpůrné podnikové procesy.
 • Co je podnikový proces, jeho elementy a hodnoty.
 • Základy implementace – mapování procesů v 6 krocích.
 • Příklady podnikových procesů.
 • Ukázka tvorby modelu podnikových procesů.
 • Předpoklady pro zavádění procesního řízení.
 • Praktické využití nástrojů a pomůcek pro přípravu řešení.

 

2. Teoretický základ procesního řízení

 • Základní pojmy a charakteristiky procesního řízení.
 • Rozdíly mezi procesním a funkcionálním modelem řízení.
 • Přínosy a omezení procesního řízení.
 • Procesy a požadavky norem ISO pro kvalitu, EMS a BOZP.
 • Procesy a model excelence (podnikatelské výjimečnosti).
 • Východiska pro přechod na procesní řízení, role vrcholového vedení, role vedoucích pracovníků, motivace procesních týmů
 • Zásady pro přechod na procesní řízení.
 • Klíčová role vlastníků procesů, vytváření procesních týmů.
 • Zavádění změny formou projektu.
 • Milníky projektu zavádění procesního řízení.

 

3. Mapování podnikového procesu

 • Určení realizačního týmu a výběr pilotního procesu k řešení.
 • Implementace v 6 krocích v realizačním týmu s podporou konsultanta.
 • Podpora konsultanta na pilotním řešení dle potřeb organizace.
 • Zkušenosti se zaváděním procesního řízení ve firmách.
 • Zkušenosti se zaváděním, rozvojem a zdokonalováním procesů.
 • Příklady dokumentů, praktické rady a postřehy.
 • Příležitosti a ohrožení spojené se zaváděním procesního řízení.

 

4. Metody a nástroje pro procesní řízení

 • Identifikace, modelování a popis procesů.
 • Typy procesů – hlavní, podpůrné, řídící.
 • Mapa procesu a vazby mezi procesy.
 • Procesní mapa firmy, vizualizace procesů.
 • Kompetence (odpovědnosti a pravomoci) v procesech.
 • Role a význam vlastníků procesů.
 • Úkoly procesního týmu.
 • Komunikace mezi procesy.
 • Perspektiva vnitřních a vnějších zákazníků.

 

5. Analýza procesního řízení organizace a návrh dalšího postupu

 • Vstupní audit procesů ve firmě.
 • Zmapování a hodnocení stávajícího stavu.
 • Vyhodnocení aktuálního stavu – zpráva.
 • Způsob prezentace výstupů vedení společnosti.

 

6. Projektový tým pro zavedení procesního řízení

 • Výběr členů projektového týmu.
 • Vysvětlení principů týmové práce v projektu.
 • Definování projektového rámce.
 • Hierarchický rozpad úkolů projektu a stanovení harmonogramu projektu.
 • Stanovení rizik projektu a návrh ošetření rizik.
 • Stanovení komunikačních pravidel.
 • Stanovení kontrolních mechanismů.

 

7. Měření výkonnosti procesů

 • Univerzální a speciální ukazatele výkonnosti procesů.
 • Ukazatele výkonnosti výrobních a nevýrobních procesů.
 • Role vlastníka procesu v měření výkonnosti procesů.
 • Měření výkonnosti procesů pomocí systému vyvážených ukazatelů. výkonnosti firmy (Balanced Scorecard); perspektivy: finanční, zákaznická, interních podnikových procesů a učení se a růstu.
 • Týmová práce – aktivní zapojení zaměstnanců do zlepšování. výkonnosti a efektivnosti procesů.

 

8. Procesní model firmy, zpracování popisu jednotlivých procesů

 • Vytvoření procesního modelu firmy – definování hlavních procesů, řídících procesů, podpůrných procesů, vytvoření mapy procesů.
 • Rozdělení na sub procesy.
 • Popis procesů – určení rozsahu, stanovení hranic a atributů procesů, zpracování vývojových diagramů procesů a vazeb mezi procesy.
 • Nastavení KPI.
 • Zpracování směrnic pro jednotlivé procesy – popis a standardizace postupů formou interních dokumentů (vytvoření dokumentace dle principů procesního řízení s důrazem na neustálé zlepšování).
 • Návrh nové procesně orientované organizační struktury

 

9. Implementace systému procesního řízení a ověřování provozu

 • Seznámení zaměstnanců s novým systémem řízení.
 • Vysvětlení přínosů a způsobu orientace v procesech.
 • Proškolení zaměstnanců z nových standardů.
 • Zahájení práce podle nových standardů a zpětná vazba.

 

10. Moderní nástroje řízení navazující na procesy

 • Filosofie Lean Managementu (Štíhlé výroby)
 • Procesní řízení jako východisko pro zavádění nástrojů Lean Managementu
 • Odhalování 7 druhů plýtvání v procesech.
 • Přístupy, metody a nástroje pro neustálé zlepšování procesů.
 • Mapování hodnotového toku procesů, nacházení úzkých míst, odstraňování činností, které nepřinášejí hodnotu a vyhledávání příležitostí pro zlepšování.
 • Rozbor příčin vzniku úzkých míst v procesech a jejich eliminace.
 • Kaizen – filosofie neustálého zlepšování procesů po malých krocích.
 •  

Co získají účastníci absolvováním školení:

 • Pochopí proč zavádět procesní řízení, jeho přínosy a výsledky.
 • Získají přehled o rozdílech mezi stávajícím a procesním řízením.
 • Pochopí, co jsou hlavní, klíčové a podpůrné podnikové procesy.
 • Porozumí, co je podnikový proces, jaké má základní prvky a parametry.
 • Naučí se systematicky mapovat a popisovat procesy.
 • Naučí se využívat pomůcky pro tvorbu procesu, seznámí se se vzorovými příklady procesů, budou umět používat doporučené značky pro tvorbu diagramů a modelů.

Máte zájem o toto školení?

Stačí vyplnit krátký formulář, kde uvedete vaše kontaktní údaje společně s detaily o požadovaném školení. Naše školení jsou pečlivě navržena tak, aby odpovídala vašim potřebám a přispěla k vašemu profesnímu růstu. Po obdržení vaší poptávky se obratem ozveme s konkrétními informacemi o dostupnosti, cenách a dalších podrobnostech.